ประวัติวัดทาสบเส้า

ประวัติวัดทาสบเส้า
คนเฒ่าคนแก่ได้เล่าว่า แต่เดิมในพื้นที่บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านนั้นมีต้นไม้ที่ชื่อว่า “ต้นเส้า” อยู่มากในการตั้งชื่อหมู่บ้านจึงได้ตั้งว่า บ้านสบเส้า คำ ว่าทา ก็มาจากลำน้ำที่ชื่อว่า “น้ำแม่ทา” โดยในหมู่บ้านมีลำน้ำแม่ทาไหลผ่าน จึงนำชื่อหมู่บ้านและชื่อลำน้ำแม่ทามารวมกันเป็นชื่อของวัด ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

วัดทาสบเส้า  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๔๕  บ้านทาสบเส้า    หมู่ที่  ๑   ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๒  ไร่  ๑ งาน  ๒๒  ตารางวา  (สมัยนั้น)  อาณาเขต  ทิศเหนือ  จรดที่ดินเอกชน  ทิศใต้จรดลำเหมือง  ทิศตะวันออก  จรดที่ดินเอกชน   ทิศตะวันตก  จรดโรงเรียนวัดเกาะสบชัย  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย   วิหาร , กุฏิสงฆ์ , ศาลาบำเพ็ญกุศล  , หอระฆัง        ปูชนียวัตถุมี  พระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น  และพระพุทธรูปต่างๆ
วัด ทาสบเส้าสร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๓๕ (ปัจจุบัน ๒๕๕๗ = ๑๒๓ ปี )  แต่ก่อนศรัทธาชาวบ้านทาสบเส้าจะเดินทางไปทำบุญที่วัดทาร้องเรือ เนื่องจากระยะทางนั้นห่างไกลและการเดินทางไม่สะดวกศรัทธาชาวบ้านจึงปรึกษา ว่าสมควรที่จะสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้าน จึงได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดทารัองเรือมาเป็นประธานร่วมกับคณะศรัทธาบ้านทาสบ เส้าดำเนินการก่อสร้างวัดขึ้น  การบริหารและการปกครอง มี
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเป็น รูปที่  ๑๓  พระครูวีรกิจสถาพร(ฐิตญาโณ)
รายชื่อเจ้าอาวาสในอดีต
รูปที่ ๑.พระกัณฑา                                    รูปที่ ๗. พระหล้า
รูปที่ ๒.พระธิ                                           รูปที่ ๘.พระเป็ง
รูปที่ ๓.พระปาระ                                      รูปที่  ๙. พระคำหมู  ฐิตสาโร
รูปที่ ๔. พระอธิการคำ  คมฺภีระ                    รูปที่  ๑๐.พระมหาไพศาล  ญาณวีโร
รูปที่ ๕. พระอ้าย                                      รูปที่ ๑๑. พระป้อ  ฉนฺทโก
รูปที่ ๖ .พระแดง                                       รูปที่ ๑๒.  พระอธิการบุญตัน  ถาวโร (ปี ๒๕๑๓ – ๒๕๔๙ = ๓๖ ปี  )
สถานะภาพของวัดในปัจจุบัน
-ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 เดือน พ.ศ. 2546
สถานที่ที่น่าสนใจภายในวัดวัดทาสบเส้า
วัดทาสบเส้าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณี  ด้วยมีอายุ ๑๒๐ กว่าปีมาแล้ว ภายในวัดมีพระพุทธรูปที่เก่าแก่าคู่วัด มีภาพฝาผนังในอุโบสถ ที่น่าศึกษา  มีธรรมมาสทรงจตุรมุข ที่เก่าแกคู่วัด และอื่นๆ อีกมากมายที่น่าศึกษาพร้อมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี