ประวัติเจ้าอาวาส

DSC_0018

ประวัติโดยย่อ
ของพระครูวีรกิจสถาพร
(พระปลัดเดชณรงค์   ฐิตญาโณ (อินมาตร)
ชื่อ พระปลัดเดชณรงค์   ฉายา ฐิตญาโณ  นามสกุล  อินมาตร
อายุ  ๔๐ ปี  พรรษา       ๒๐  เกิดวันพุธ  ที่  ๗  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๑๙
ณ  บ้านเลขที่  ๑๘๓ / ๒  หมู่ที่  ๘  บ้านทาดอนชัย  ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน
โดยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  ทั้งหมด  ๒  คน  โดยเป็นคนที่  ๒
เป็นบุตร  ของพ่ออาจารย์หนานปัน  แม่หลวงจันทร์ฟอง  นามสกุล  อินมาตร

บรรพชา เมื่อ  ๕ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๑  ณ  วัดทาสบเส้า
อุปสมบท เมื่อ  ๗ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ณ  พัทธสีมาวัดทาร้องเรือ
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์  พระอุปัชฌาย์
พระครูโสภณปิยาจาร            พระกรรมวาจา
พระครูหน่อแก้ว  รตนโชโต   พระอนุสาวนาจารย์
(ปัจจุบันคือพระครูโสภิตรัตนโชติ ดำรงค์ตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่ทารูปปัจจุบัน)

วิทยฐานะทางโลก
สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่  ๖  โรงเรียนวัดเกาะสบชัย  ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย  ม.๖  โรงเรียนเมธีวุฒิกร  ลำพูน
สำเร็จการศึกษาคุรุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)  สาขาการศึกษา  เอก กศน.  สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
สำเร็จศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ทางธรรม
นักธรรมเอก

ปัจจุบันตำแหน่งทางคณะสงฆ์
เจ้าอาวาสวัดทาสบเส้า
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่ทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติสามัญสามัคคีวิทยา   วัดทาศาลา

ผู้บังคับบัญชา
ท่านพระครูโสภิตรัตนโชติ           เจ้าคณะอำเภอแม่ทา    วัดทาผาตั้ง
ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญสามัคคีวิทยา
ท่านพระครูประภัศร์รัตโนภาส      เจ้าคณะตำบลทาสบเส้า เขต ๒ วัดทาดอยแก้ว

ประวัติการปฏิบัติงานศาสนกิจ

ปี  พ.ศ.     ๒๕๓๗           อาศรมพระธรรมจาริกบ้านแม่ขะปู   ตำบลบ่อแก้ว       อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘       อาศรมพระธรรมจาริกบ้านห้วยส้มป่อย   ตำบลดอยแก้ว    อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

ปี พ.ศ.  ๒๕๓๙       อาศรมพระธรรมจาริกบ้านห้วยเขียดแห้ง  ตำบลแจ่มหลวง    อำเภอแม่แจ่ม    จังหวัดเชียงใหม่

ปี พ.ศ.๒๕๔๐ –  ๒๕๔๒   อาศรมพระธรรมจาริกบ้านใหม่ไชยธงรัตน์   ตำบลห้วยโก๋น   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  –   ปัจจุบัน   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาวัดทาศาลา

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕   รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมฑูตปฏิบัติการอำเภอแม่ทา

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖    รับแต่งตั้งเป็นพระใบฎีกา พระฐานานุกรมพระครูอาทรพรมคุณเจ้าคณะอำเภอแม่ทา

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗     รับแต่งตั้งเป็นพระสมุห์ พระฐานานุกรมพระครูอาทรพรมคุณเจ้าคณะอำเภอแม่ทา (๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๗)

ปี พ.ศ.  ๒๕๔๙     รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดทาสบเส้า

ปี พ.ศ.  ๒๕๕๐     รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดทาสบเส้า

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑       รับแต่งตั้งเป็นพระปลัด พระฐานานุกรมพระครูโสภิตรัตนโชติ เจ้าคณะอำเภอแม่ทา (๒๖ม.ค.๒๕๕๑)

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕       รับแต่งตั้งสมณะศักดิ์พัดยศ เป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่  พระครูวีรกิจสถาพร

(แต่งตั้ง ๕ ธค.๒๕๕๔ รับ๒๔ม.ค.๒๕๕๕)

******************************************************************************