ซ้าบ่ะโล่ง…


ซ้าบ่ะโล่ง มันจะไปใส่หยั๋งดั้ย ขยะขี้เยื่อเต็มซ้า หวงไว้หื้อผัย เก็บก้าปอจั๊ย เหลือไว้เสียของ สะสมก้าบุญ กุ้มเจ้นจาดหน้า