เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระวรธัมโมวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ความว่า…

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระวรธัมโมวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ความว่า…
            “เด็กย่อมเป็นที่หวังของพ่อแม่ ครอบครัวและสังคม เด็กจะเป็นคนดีมีความเจริญก้าวหน้า และทำให้ครอบครัว สังคม และชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
            แต่การที่เด็กจะเป็นคนดีมีความเจริญก้าวหน้าได้ตามที่ทุกคนปรารถนาต้องการนั้น ผู้ใหญ่ในครอบครัว สังคม และชาติบ้านเมืองก็จะต้องทำดี เป็นคนดี และเป็นตัวอย่างที่ดี ให้เด็กได้เห็นเป็นแบบอย่างให้เด็กได้ทำตามเป็นบทเรียนให้เด็กได้รู้และเข้าใจจากการกระทำจนเกิดเป็นนิสัย หรือความเคยชินประจำตัว
            สิ่งดี ๆ ดังกล่าวนี้ ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแค่ความปรารถนาต้องการเท่านั้น แต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับที่สำคัญต้องเป็นการกระทำบนพื้นฐานของความปรารถนาดีหรือเมตตาอย่างแท้จริง
            เมื่อทำได้เช่นนี้ เด็กก็จะไม่เกิดความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ได้แต่สอน แต่ได้ทำและเมื่อทำได้เช่นนี้ เด็กก็คงยอมรับและยอมตาม ทำตัวให้เป็นคนดีได้สมปรารถนาของผู้ใหญ่ ทั้งได้ประสบสิ่งที่เด็กเองปรารถนา เป็นความดีของชีวิตสำหรับตนตลอดไป ขออำนวยพร”
ข้างต้นนั้นเป็นคติธรรมคำสอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเมื่อหลายปีก่อนของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงประทานเอาไว้ และยังคงทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ที่ผู้ใหญ่และเด็กจะต้องใส่ใจให้ความสำคัญนำมาซึงการปฏิบัติตน ครองตน เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า
และเป็นธรรมเนียมที่ผู้เขียนจะต้องขออนุญาตฝากกาพย์ยานี ๑๑ ไว้ให้ท่านผู้อ่านทุกท่านได้โปรดเมตตาพิจารณาชี้แนะแนะนำเพื่อการปรับปรุงต่อไปในอนาคตให้ดียิ่งๆ ขึ้นดังนี้
อันตัวอย่างที่ดี  ส่งผลดีมีวันหน้า
เติบโตตามเวลา  จะมีค่าพาเจริญ
 
ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่าง  เพื่อก้าวย่างสรรเสริญ
ธรรมะอย่างหมางเมิน  มีมากเกินเจริญใจ
 
ในวันเด็กแห่งชาติ  ต้องสามารถมากธรรมไว้
เด็กดีเพราะผู้ใหญ่  ต้องใส่ใจให้มากมี
 
ทำดีให้เด็กเห็น  ตนบำเพ็ญเป็นคนดี
ทุกคนสนสิ่งดี  สร้างเด็กดีเพื่อบ้านเมือง
 
เมื่อเด็กเป็นผู้ใหญ่  จิตยิ่งใหญ่ใจปราดเปรื่อง
ประเทศจะรุ่งเรือง  และลือเลื่องต่อเนื่องกาล
 
ทุกฝ่ายต้องร่วมใจ  ทำดีไว้ใจประสาน
เด็กดีมีตำนาน  พร้อมสืบสานงานต่อไป
 
เด็กดีมีเมตตา  สิ่งมีค่าพายิ่งใหญ่
พร้อมดีมีอภัย  มีน้ำใจให้ทุกคน
 
เป็นเด็กพูดจาดี  ธรรมให้มีที่กมล
ต่อไปได้กุศล  จะสุขล้นจนตายเอย
ปภาวีร์
๙ มกราคม ๒๕๕๙