กิ๋นข้าวละนอน ผีปั๋นปอนวันละเจ็ดเตื้อ คือ คนที่ใช้ชีวิตแบบกิน ๆ นอน ๆ ขี้เกียจ ไม่รู้จักออกกำลังกาย มักมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอๆ

กิ๋นข้าวละนอน ผีปั๋นปอนวันละเจ็ดเตื้อ
คือ คนที่ใช้ชีวิตแบบกิน ๆ นอน ๆ ขี้เกียจ
ไม่รู้จักออกกำลังกาย มักมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอๆ

ตั๋ณหาฮักลูกเป็นดังเชือกผูกคอ ตั๋ณหาฮักเมียเป็นดังปอผูกศอก ตั๋ณหาฮักข้าวของเป็นดังปอกสุบตีน

อยากเบา อยากสุข บ่ะอยากทุกข์ หื้อละหื้อวาง ตั๋ณหานั้นเป๋นของหนัก มันจักถ่วงตั๋ว ถ่วงจั๋ย หื้อจ๋มก๋องทุกข์ ก๋องก๋ำก๋องบาป
ละหน้อยละนั๊กก่อตึงเบา

เพลงวันมาฆบูชา. มาฆะ มาฆบูชา รู้กันว่า วันเพ็ญเดือน 3. คนไทยน้ำใจงาม วันเพ็ญเดอน 3 มาทำบุญกัน. จาตุรงคสันนิบาตร วันประหลาดน่าอัศจรรย์. พระอรหันต์ มาชุมนุมกันตั้งพันกว่าองค์.

 เพลงวันมาฆบูชา มาฆะ มาฆบูชา รู้กันว่า วันเพ็ญเดือน 3 คนไทยน้ำใจงาม วันเพ็ญเดอน 3 มาทำบุญกัน. จาตุรงคสันนิบาตร วันประหลาดน่าอัศจรรย์. พระอรหันต์ มาชุมนุมกันตั้งพันกว่าองค์…