วันพระวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีวอก

วันพระวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีวอก

  • อิติ วิสฺสฏฺฐกมฺมนฺเต อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว
    ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่มผู้ทอดทิ้งการงาน
  • นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺตํ อตฺโถ พาลํ อุปจฺจคา
    ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ผู้มัวถือฤกษ์อยู่
    พระครูวีรกิจสถาพร เจ้าอาวาสวัดทาสบเส้า