วันพระวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีวอก

วันพระวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีวอก

 • อิติ วิสฺสฏฺฐกมฺมนฺเต อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว
  ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่มผู้ทอดทิ้งการงาน
 • นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺตํ อตฺโถ พาลํ อุปจฺจคา
  ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ผู้มัวถือฤกษ์อยู่
  พระครูวีรกิจสถาพร เจ้าอาวาสวัดทาสบเส้า

 

 

วันพระ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีวอก

วันพระ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีวอก
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า:
โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย
“ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงรักษาภิกษุป่วยไข้”

วันพระวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีวอก

วันพระวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีวอก

 • นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
  ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี
 • สพฺพญฺเจ ปฐวิง ทชฺชา เนว นํ อภิราธเย
  ถึงแม้ให้แผ่นดินทั้งหมดก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้