วันพระ วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีวอก

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีวอก
พุทธสุภาษิตและพุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิต แปลว่า  ถ้อยคำที่กล่าวไว้ดี
( สุ = ดี ,  ภาษิต = กล่าว )
นำมาเป็นคติ   ยึดเอาเป็นหลักในการใช้ชีวิตได้ พุทธศาสนสุภาษิต  คือ ถ้อยคำที่ดี ในพระพุทธศาสนา
แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์
ก็ตาม เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต / พุทธสุภาษิต (หรือ พระพุทธพจน์)
ถ้าพระโพธิสัตว์ กล่าวเรียกว่า โพธิสัตว์ภาษิต ถ้าพระสาวกกล่าว ก็เรียกว่า เถรภาษิต บ้าง สาวกภาษิต บ้าง
แม้แต่คำที่เทวดากล่าว และพระพุทธองค์ได้ตรัส รับรองว่าดีด้วยการตรัสคำนั้นซ้ำ  เรียกว่า เทวดาภาษิต เป็นต้น